بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکنون بیش از 41درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه ...