کرج کیانمهر - 49متری بازسازی شده.طبقه اول پرنور.شمالی .تخلیه. سند تک برگ بازسازی ؛ شامل موارد ذیل تعویض کاشی و سرامیک کف ودیوارسرویسها.سنگ توالت. شیر ...