کرج گلشهر - اردی یشمی مدل 83.بیمه از اول تخفیف. سند تک برگ. عقب جلو سقف به شرط پلم. فنی سالم. انژکتوری. فرمون تمام هیدرولیک. قیمت 12میلیون 300 لطفا فق ...