تهران شهریار - رخ در حد 94 3 میلیون هفته پیش به موتورش خرج کردم 2 میلیون به جلو بندیش خرج کردم فقط اندازه یه کف دست گلگیر عقب سمت راننده رنگ به تایید ...