خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستائیان و عشایر معرفی می شود. ...