کرج گلشهر - سال ساخت 84 کلا2واحد مسکونی 2 واحد تجارتی قیمت: ...