روسیه 2 بمب افکن هسته ای نزدیک آمریکا مستقر کرد ...