اعلام زمان تمرین شاگردان مهاجری پس از بازگشت به مازندران ...