امیر دریادار خانزادی از ناوشکن الوند بازدید کرد ...