تبریز – یک متهم زندانی از بیمارستان آیت الله مدنی تبریز موفق به فرار شد. ...