در حادثه حمله به پادگان ارتش نیجریه، 8 نفر کشته شدند. ...