در حادثه انفجار در مرکز پاکسازی مخزن شیمیایی در آمریکا تا کنون 3 نفر زخمی شدند. ...