کرج مارلیک - ملک فوق نوساز کلید نخورده در بهترین نقطه مارلیک در پرنیان شمالی کوچه اقاقیا و ساخته شده توسط یکی از بهترین سازنده های منطقه میباشد. بسیار ...