ناجیان غریق 172 نفر را از غرق شدن در دریا نجات دادند. ...