صالحی در رابطه با ورود پول‌های مشکوک به صنعت سینما توضیحاتی داد. ...