کرج فردیس - نبش خیابان دو کله طبقه دوم نورگیر عالی بالکن وراهرو بزرگ قیمت: ...