دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: میزان شیوع مواد مخدر در ایران 5.4 درصد است که باید برای مقابله با افزایش این میزان، اتحاد و مشارکت مردمی در ...