بیشترین میزان جذب سموم قلیان در 10 دقیقه اول است. دود قلیان با عبور از آب تغییر می‌کند و توانایی گذش ...