Gwendolyn Rose  یک جنگیر مفید و با ارزش است ! شما در یک هتل حضور دارید . Rose  باید وارد مکان های خالی از کسنه شده و به Ambrose  کمک کند تا بتواند با ...