مدیر آکادمی استقلال در خصوص آخرین شرایط تیم های پایه این توضیحاتی ارائه کرد. ...