وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ما به تکیه دولت‌های ثابتی برای نمایش‌های آیینی و سنتی نیاز داریم. مکان‌هایی ثابت که در کنار فراهم آوردن فضاهای تا ...