وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ما به تکیه دولت‌های ثابتی برای نمایش‌های آیینی و سنتی نیاز داریم. مکان‌هایی ثابت که در کنار فراهم آوردن فضاهای تاریخی و مناسب شهری، امکانی برای اجرای نمایش‌ها فراه ...