تور جهانی تنیس روی میز بلغارستان/نیما عالمیان حذف شد ...