همایش دبیران استانی جمعیت جانبازان برگزار می‌شود ...