قالیباف: کار جهادی به دور از تشریفات دست و پا گیر ادارى است ...