کرج عظیمیه - سمه تایم دینام باطری دیسکو صفحه روغن و مصرفی ها تازه تعویض شده.اتاق اصلا صدا نداره.اول کارشناسی بعد خرید.با ضمانت سالم بودن موتور.اینه بر ...