افشین قطبی از وقتی به چین برگشته نتایج خوبی گرفته و همراه با شیجیاژوانگ امیدوار به صعود و حضور در سوپرلیگ چین است. ...