کتاب «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات: مطالعه تطبیقی اوراق بهادار با تأکید برر اوراق مشارکت در حقوق ایران و امارات» نوشته محمدمه ...