تلاوتی ماندگار از «مصطفی اسماعیل»/ آیاتی از سوره مبارکه ابراهیم+صوت ...