سلامت نیوز:آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 1000 جنین در ایران بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می شود. آماری که از کشته شدگان تصادفات جاده ای خیلی بیشتر است. به گزارش سلامت نیو ...