سلامت نیوز:آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 1000 جنین در ایران بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می شود. آماری که از کشته شدگان ...