موسسه پیانو کاغذی به یکی از دانش آموزان کمک هزینه تحصیلی اهدا کرد. ...