رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ضمن مخالفت با تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: کشور از تفکیک این وزارتخانه نه تنها سودی نمی برد، بلکه این اقدام زیان‌ها و هزینه‌ها ...