استقلال بخش خصوصی در نشریات کشورمان و خصوصا روزنامه‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی و ناتوانی تامین بودجه این قبیل جراید در جذب درآمد از طریق فروش نشریه ب ...