سخنگوی شورای نظامی منبج وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک خواستار واگذار کردن مسئولیت حفاظت از منطقه امن در شمال سوریه به نیروهای محلی شد. ...