رهبر مخالفان در کنگره هند با فرماندار منطقه جامو و کشمیر درگیری لفظی پیدا کرد. ...