آتش این‌بار به جان بازار کهنه قم افتاد و چند مغازه را در این بنای تاریخی سوزاند. ...