ربیعی: ارز 4200 تومانی برای دفتر مشق و لوازم‌التحریر محفوظ است ...