سلامت نیوز:به دکتر گفتم من حس های دخترانه دارم. گفت تو همجنس باز هستی و گناه بزرگی انجام می دهی. به من قرص آرام بخش داد و گفت استغفار کن و با این قرص ...