سلامت نیوز:امروزه آتش سوزی جنگل از بلایای طبیعی پیشرو بوده وهمه کشورها را در رابطه با اثرات آن نگران کرده است . آتش سوزی ها موضوعات قابل توجهی هستند که هر ساله باعث احتراق میلیون ها هکتار از سطح جنگل ...