سلامت نیوز-*دکتر محمد رضا قرائتی: وقتی شمارۀ کسی را می گیرید از همان ابتدا گوشی را به سر خود نزدیک نکنید، بلکه صبر کنید تا ارتباط با طرف مقابلتان برقرار شود و سپس برای صحبت کردن گوشی را روی گوش خود قر ...