کرج شهرک بنفشه - ماشین فوق خشک و فول ارمور میباشد به علت مسافرت وجابه جایی زیر قیمت داده مشود فقط مصرف کننده قیمت: توافقی ...