تهران ورامین - بیمه 6 ماه تخفیف بیمه 6 سال شاسی های سالم به شرط فنی سالم فقط سقف رنگ داره به علت تیراهن افتادن روی سقف فقط یک لکه سمت راننده لاستیک 70 ...