کرج شهریار - 80 متر کلید نخورده نوساز خام سنددار ویو عالی نور عالی طبقه سوم بسیار اینده دار و مناسب سرمایه گذاری و سکونت با امکانات کامل اسانسور ، کف ...