جالب است که بدانید روسی تیلور صداپیشه ستاره محبوب دیزنی مینی موس برای دهه ها عاشق صداپیشه میکی بوده… ...