تهران استاد معین - 70%تخفیف بیمه تا برج 20 معاینه فنی تا برج 9 ضبط مارشال فلش خور روکش صندلی نو لاستیک ها 70% سالم تازگی یکدست دور رنگ کردم بدون خط و ...