پدال نیوز: به اذعان بسیاری از کارشناسان ظرفیت های داخلی به اندازه ای هست که بسیاری از محصولات باکیفیت دنیا را به توان در داخل کشور تولید کرد. شاید یکی ...