ترامپ: بیش از این به نفت و گاز خاورمیانه نیاز نداریم ...