بحرین از آمریکا سامانه دفاع موشکی پاتریوت می خرد ...