زبان‌بازِ آشفته/ تجلی انسان معاصر در قامت یک کتاب ...