کرج ملارد - آب برق گاز تلفن. وسایل وکلیه لوازم منزل کامل میباشد. فقط پول داری بیا جلو .برای سرگرمی مزاحم نشو.. قیمت: ...